หมู่บ้านสร้างแหล่งเรียนรู้

วันที่ 4 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรม "พัฒนาหมู่บ้านสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" แห่งศาสตร์พระราชา เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้ในการพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรกร และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า