แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขต 1 และ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายอมร สุรินธรรม และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต 1และ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2560