กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ณ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูนโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เหมืองง่า กลุ่มพลังมวลชน และพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า