การประชุมเพิ่มศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพ ฯเด็กและเยาวชน

        วันนี้ (19 ก.ค. 60) นายคนอง กัลละหะ นายยกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองง่า ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดประชุมในครังนี้