ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการยกร่างเทศบัญญัติฯสาธารณสุข

        วันนี้ ( 7 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการยกร่างเทศบัญญัติฯ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฏหมายสาธารณสุข เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกร่างเทศบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ........ 2. ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ......... 3.ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ...... ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่