ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA จ.ลำพูน

           วันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA จ.ลำพูน ด้านที่ 2 , 3 และ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ จะสามารถชี้วัดถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลได้

 
 
 
 
 
 
LPAเหมืองง่า 60