แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขต 1 และ 2

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต 1และ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560