โครงการรักษ์ดวงตา ปี2557

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลเหมืองง่าโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินโครงการรักษ์ดวงตา ให้กับผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปี ขึ้นไป) และผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ในเขตตำบลเหมืองง่า เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพสายตา ลดปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจน และสามารถช่วยเหลื่อตนเองตามอัตภาพได้ต่อไป By:ประชาสัมพันธ์