โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        วันนี้ ( 30 มิ.ย. 60 ) นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สามชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืช ผัก สมุนไพร ในครัวเรือน หมู่บ้านมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบไม่ก่อให้เกิดโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน และให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรม “ชุมชนสะอาด บ้านน่ามอง พี่น้องสุขภาพดี ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”