รับรางวัลองค์กรที่ผ่านการประเมินระดับเขต ในการดำเนินโครงการองค์กร

      วันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วย ดร.รัตน์สุดา ทนันปา ผอ.กองสาธารณสุข ได้เข้ารับรางวัลองค์กรที่ผ่านการประเมินระดับเขต ในการดำเนินโครงการองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจเอดส์ในสถานที่ทำงาน" ประจำปี 2559 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่