ประชุมรับรองข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)

    วันนี้ (9 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมโครงการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมประชุมรับรองข้อมูลพื้นฐานและนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเหมืองง่า โดยมีท่านนายกคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.ที่เป็นตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูล และตัวแทนพัฒนาการอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า