ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

      วันนี้ (09.30 น.) นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองลำพูน มาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า