แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขต 1 และ 2

   วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต 1และ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2560