เวทีขยายแนวความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพฯเด็ก

วันนี้ (23 พ.ค. 60 ) เวลา 10.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีจุดประกายขยายแนวคิด ค้นหาปัญหาความต้องการและจัดทำแผน โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชน สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างกลไก และศึกษารูปแบบในการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ผู้เข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาชน เอกชน ท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน ใน ต.เหมืองง่า ผู้แทนจากระดับอำเภอ และผู้สังเกตการณ์จากตำบลเรียนรู้คู่ขนาน ได้แก่ ต.ริมปิง ต.อุโมงค์ และ ต.วังดิน ดำเนินการโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่