โครงการจัดการขยะใน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560

      วันที่ 18 พ.ค. 60 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะตามโครงการจัดการขยะใน ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้าน เครือข่ายครู ผู้ประกอบการ ครัวเรือนและชุมชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากการคัดแยกขยะและส่วนหนึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู คณะกรรมการคัดแยกขยะแต่ละหมู่บ้านและ ตัวแทน อสม. โดยได้เรียนเชิญจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ จาก สนง.ท้องถิ่น จ.ลำพูน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า