รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น

          เมื่อวันที่ 7 - 9 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยนายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ และ ดร.รัตน์สุดา ทนันปา ผอ.กองสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการนี้ นายคนอง กัลละหะ ได้เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร


ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ