กองทุนสวัสดิการชุมชนต.เหมืองง่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60

        วันนี้ วันที่ 14 พ.ค. 60 นายคนอง กัลละหะ ประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมอบสวัสดิการแก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกที่จบการศึกษา และนักเรียนที่มีความประพฤติดี รวมถึงนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่บ้าน ตำบลและในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่