ร่วมขบวนอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน

    เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลประตูป่า และเทศบาลตำบลริมปิง ร่วมเดินขบวนอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย หรือประเพณี 8 เป็ง โดยมีคณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินขบวนดังกล่าวด้วย