แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต 1 และเขต 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560