อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตฯ

วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2560 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง. เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์