วันเทศบาล ประจำปี 2560

วันนี้ ( 24 เม.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน - เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยร่วมกันเคารพธงชาติ, อ่านสารวันเทศบาลของนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวันเทศบาลและภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนทราบ เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์