การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการเร่งด่วนอันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์