ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560

    วันที่ 11 เมษายน 2560 นายคะนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ“สืบสานตำนานเก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนา ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ในงานมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและรับศีลรับพรจากผู้สูงอายุ ,การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยนักเทศน์ในแบบนักพากย์ร้อยเสียง พระสุวรรณเมธี (แสวง ปัญฺญาปโชโต) รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (พระราชาคณะ) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ , การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี , การปั๋นปอนปี๋ใหม่เมืองของตัวแทนผู้สูงอายุ 10 หมู่บ้าน และกิจกรรมจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า โดยมีผู้สูงอายุในตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมงานถึง 1,000 คน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์