มอบเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน

       วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมาตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเหมืองง่า 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นผึ้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลเหมืองง่า กลุ่มจักรสานในผู้สูงอายุบ้านหลุก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่