บันทึกข้อตกลง MOU โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า 60

     วันที่ 10 มีนาคม 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน และบริหารโครงการ ทั้ง 12 โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการแต่ละโครงการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่