รับรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ"

วันที่ 3 มี.ค. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานายกเทศมนตรีฯ และนายพินิจ ผุสดี หัวหน้างานป้องกันฯ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 "การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" และในโอกาสเดียวกันนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ขึ้นรับรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ" จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพัันธ์