แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

       วันที่ 1 และ 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๐ 
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์