โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

       25 มกราคม 2560  นายอมร สุรินธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจกับวงจรการบริหารงานพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองง่า,สามชิกสภาเทศบาลฯ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการประชาคม,และพนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์