MOUจ้างงานคนพิการ

วันที่ 23 ธ.ค.2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพีธีลงนามในสัญญาจ้างงานคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งจัดโดย สนง.พมจ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่า/นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีการลงนามจ้างงานคนพิการใน อปท. 33 คน โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้จ้างงานให้คนพิการทำงานในสถานประกอบการในชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมลงนามสัญญาจ้างคนพิการ 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.อุบลวรรณ สุวรรณทอง ม.10 พิการทางหู จ้างงานโดย บ.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย จำกัด) HOYA OPTICS (THANDLAND) LTD. 2. นายนรุตม์ กุณะแสงคำ ม.9 พิการทางจิตใจ จ้างงานโดย บ.ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี (SCHAFFNER) โดยทั้ง 2 จะเข้าทำงานในกองสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการคนพิการ ทต.เหมืองง่า เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 60 อัตราค่าจ้างวันละ 305 บาท/วัน ในวันเวลาทำงานราชการ