ต้อนรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

    8 ธ.ค. 59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชน ต.เหมืองง่า โดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช และ อ.มยุรา วิวรรธนะเดช ได้มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์