แจกเบี้ยฯ ประจำเดือน ธันวาคม เขต ๒

           วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๒ ประจำเดือน ธันวาคม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์