รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น)

วันที่ 30 พ.ย.59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องจากเทศบาลเหมืองง่าได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) จ.ลำพูน โดยดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จริงจังและเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ลำพูน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และขอให้รักษามาตราฐานในการดำเนินการนี้ไว้สืบไป ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์