โครงการฝึกอบรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

          29 พ.ย. 59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 59 และได้มีการซักซ้อมแนวทางและการปฎิบัติตนเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์