การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

    14 พ.ย. 59 สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาข้อราชการเร่งด่วนอันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์