แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑และ๒ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน