เวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผน

          วันที่ 21 ต.ค.59 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน ประธานประชาคม และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง. เทศบาลตำบลเหมืองง่า
การจัดเวทีประคมในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลเหมืองง่าได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2 ) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นโยบายของผู้บริหารให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

 

ข่าวโดย : ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ