โครงการการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุที่บ้านโดยชุมชน

         12 ต.ค. 59 เวลา 09.30 น. ทต.เหมืองง่า โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการการเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุที่บ้านโดยชุมชน ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีท่านนายกคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อสม. ต.เหมืองง่า ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความรู้ให้สามารถดูแลปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โครงการนี้สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า