แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

        วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๒ จำนวน ประจำเดือน ตุลาคม   วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑ จำนวน ประจำเดือน ตุลาคม