โครงการส่งเสริมการใช้ไอโอดีน 12 สิงหามหาราชินี

          27 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการใช้ไอโอดีน 12 สิงหามหาราชินี ตำบลเหมืองง่า โดยมี อสม. ตำบลเหมืองง่าเข้าร่วมอบนรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเหมืองง่า