โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ

         วันที่ 15 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2523 และแกไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานพัสดุเพื่อรองรับการประกาศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์