โครงการ ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการขยะในหอพัก ต.เหมืองง่า

       วันที่ 15 ก.ย. 59 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการขยะในหอพัก ต.เหมืองง่า ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัีดการขยะอย่างถูกวิธีแก่ผู้ประกอบการหอพัก เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาขยะภายในหอพัก และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในหอพัก ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์