โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตฯ

        เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา ทต.เหมืองง่า โดย ท่านนายกคนอง กัลละหะ ได้ดำเนินโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน - เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และด้านการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนเสริมสร้างให้บุคคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจากนายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช. ประจำ จ.ลำพูน เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์