อบรม ยุว อพมก. ตำบลเหมืองง่า

วันที่ 3 กันยายน 2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองง่าสู่การเป็นยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลเหมืองง่า   โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ. ลำพูน
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์