ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

22 ส.ค. 59 สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า มีมติเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 81 ล้านบาท พร้อมพัฒนาตำบลเหมืองง่าต่อไป

 

ข่าวโดย: ณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ