ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

     15 ส.ค. 59 สภาทต.เหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระรับหลักการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า
 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์