แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

            วันที่ ๒ สิหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมาตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์