รับการตรวจติดตามและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ปี 59

              วันที่ 25 ก.ค. 59 เทศบาลเหมืองง่าได้รับการตรวจติดตามและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพู
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์