พิจารณาอนุมัติโครงการ สปสช. 59

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่าและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ปี 2559 จำนวน 9 โครงการดังนี้
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี งบประมาณ 11,650 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง  งบประมาณ 15,600 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
3.โครงการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายในชุมชน งบประมาณ 22,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
4.โครงการ อสม.รวมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 32,630 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
5.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน งบประมาณ 30,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
6.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านต้นผึ้งปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ เตยหอม
7.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านป่าขามปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนัญชัย มาแก้ว
8.โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในกลุ่มวัยทำงาน งบประมาณ 18,050 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบัติ ปัญญาธรรม
9.โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลเหมืองง่า งบประมาณ 116,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์