ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายณัฐกฤต ยะมณี ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า และคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกอง ทุนฯ ปี 2559 จำนวน 10 โครงการ

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์