ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง จ. เชียงราย

             วันที่ 7 ก.ค. 2559 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย ท่านคนอง กัลละหะ นายกเทสมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บริการและถ่ายทอกเทคโนโลยีการเกษตร และผู้นำเกษตรในชุมชน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้และศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์